Giới thiệu Phalcon PHP

Ngày nay việc lựa chọn cho mình một PHP Framework là cực kỳ khó khăn vì có quá nhiều PHP FW tốt, như Laravel, CodeIgniter, FuelPHP, Zend, Sysmfony. Cá nhân tôi thích Phalcon PHP vì vậy hôm nay tôi sẽ giới thiệu nó và tại sao tôi chọn nó , vậy Phalcon PHP là gì, theo như trên trang chủ nó.

Read more