Bài viết này chủ yếu hướng đến các site dạng tin tức, nội dung trong một URL hầu như không (hoặc ít) thay đổi. Các site dạng forum vẫn có thể áp dụng phương pháp này bằng cách giảm thời gian live time trên Redis. Tuy nhiên mình mới chỉ áp dụng trên site dạng tin tức nên không chắc chắn về hiệu năng đối với các site dạng forum

Read more